^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Voice Gateway^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Voice Gateway
خانه   »   
Collaboration
   »   
Voice Gateway

Voice Gateway

ارتباط با دنیای بیرون (آنالوگ/دیجیتال) توسط Voice Gateway صورت می پذیرد. سیسکو با استفاده از روترهای ISR و ISR-G2 و همچنین سری 4451-X این ارتباط را میسر می سازد.

بررسی روترهای سری 2900 کارتهای آنالوگ و دیجیتال
بررسی روترهای سری 3900 بررسی FXO/FXS
بررسی روترهای سری 4400 بررسی E1
بررسی 4451-X بررسی سخت افزارهای مربوطه به Voice
Analog Voice Gateway