خانه   »   
دیتاسنتر
   »   
Node Port Virtualization
   »   
مدل های معتبر طراحی

مدل های معتبر طراحی

درتوپولوژی های زیر مدل های صحیح پیاده سازی NPV به همراه تکنولوژی vPC نمایش داده شده است.
اتصال سوئیچ ها FCOE NPV به سوئیچ های NPIV بدون استفاده از vPC

 مدل های معتبر طراحی NPV

اتصال سوئیچ ها FCOE NPV به سوییچ های NPIV با استفاده از vPC

 مدل های معتبر طراحی NPV

اتصال سوئیچ ها FCOE NPV به سوئیچ های NPIV بدون استفاده از vPC (با اضافه شدن FEX)

 مدل های معتبر طراحی NPV

اتصال سوئیچ ها FCOE NPV به سوئیچ های NPIV با استفاده از vPC ( با اضافه شدن FEX)

 مدل های معتبر طراحی NPV