خانه   »   
دیتاسنتر
   »   
Node Port Virtualization
   »   
بررسی لیسانس

بررسی لیسانس

لیسانس های مورد نیاز برای فعال کردن قابلیت NPV در جدول مورد بررسی قرار گرفته است.

Method License Write Erase Reload
Enable FCoE and then Enable NPV Storage Protocols Services Package (FC_FEATURES_PKG) Yes Yes
Enable FCoE NPV (FCOE_NPV_PKG) No No