Next-Generation Firewall
!برای شوک بزرگ آماده شوید
اخبار سیسکو

سیسكو و حمایت از پناهندگان کشور سوريه

در کشور لبنان حدود 1.4 ميليون پناهنده سوری وجود دارد که نیمی از آنها کودک هستند. تیم Cisco (واحد کشور لبنان) برای این پناهندگان در نزدیکی مرز سوریه لباس گرم فراهم نموده است.