Next-Generation Firewall
!برای شوک بزرگ آماده شوید
اخبار سیسکو

سیسکو و استفاده از انرژی خورشیدی

شرکت سیسکو قرار است انرژی لازم (از نوع خورشیدی) برای ساختمان Research Triangle خود را از دانشگاه Duke خریداری نماید. پیش بینی می شود سیسکو حدود 10Megawatt انرژی خورشیدی طی دو پروژه از Duke خریداری نماید. ساختمان Research Triangle سیسکو در نزدیکی شهر Charlotte آمریکا بنا شده است.