Boys Town و Cisco ACI

Boys Town از سیسکو ACI به عنوان هسته اصلی راه حل های SDN برای مراکز دیتاسنتر خود و همچنین دوازده سایت در کل ایالت متحده و میزبانی برنامه های Web base استفاده خواهد کرد.فروشگاه کتاب پاژ آکادمی


گزارش تصویری همایش علمی- آموزشی فناوری های پیشرفته در شبکه های کامپیوتری


Cisco UCS C240M4