روترهای سری Catalyst 8000

جایگزین روترهای سری ISR4000 و همچنین ASR1000 سری جدید Catalyst 8K بوده که به شرح زیر می باشند:

روترهای سری Catalyst 8000
روترهای سری Catalyst 8000