Identity Service Engine (ISE)

سیسکو با راه حل Cisco Secure Zero Trust مشکلات امنیتی شبکه های امروزی را حل و فصل کرده است. راه‌کار ISE هسته اصلی این راه‌حل است که رویکردی جامع برای ایمن کردن همه دسترسی ها به افراد، برنامه ها و محیط کار یک سازمان می باشد.

ISE در مدل Zero Trust در محل کار قرار می گیرد تا احراز هویت، اعتبارسنجی و حسابرسی (Authentication, Authorization and Accounting) یا AAA را برای کاربران و نقاط پایانی انجام داده، آن‌ها را تقسیم بندی کرده و اطلاعات هویتی را با سایر خدمات برای بهبود امنیت به اشتراک بگذارد.

Identity Service Engine (ISE)

ISE قابلیت یکپارچه شدن با بسیاری از راه‌کارهای دیگر را دارد و این توانمندی را ایجاد می کند تا با کمک سایر محصولات امنیتی در صورت شناسایی بدافزار، رفتار مخرب و یا نقطه پایانی آسیب پذیر، سطح دسترسی و مجوز مربوط به کاربر یا نقطه پایانی را تغییر داده و خطر را مهار کند. علاوه بر این ISE با به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربر و دستگاه وی با سایر محصولات امنیتی به آن‌ها کمک می‌کند تا آسیب‌پذیری و تهدیدات را سریع ارزیابی کرده و تهدید را به صورت خودکار مهار کنند.

Identity Service Engine (ISE)