^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Email Security Appliance^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Email Security Appliance
خانه   »   
امنیت
   »   
Email Security Appliance

Email Security Appliance

سیسکو یک ابرقدرت واقعی در سیستم های امنیت Mail می باشد. برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی به جدول Gartner بیاندازیم. ESA توسط گروه Cisco Talos Security مدیریت می شود.

پس از اضافه شدن SourceFire ، اینک Advance Malware Protection نیز به مجموعه خدمات ESA اضافه شده است.

بررسی مدل های ESA روش های پیاده سازی
مراحل کنترل Email ESA & Senderbase
Anti-Spam بهره گیری از Zero-Hour Malware Protection