مفاهیم Cisco ACI

 • ACI Fabric
 • شامل سوئیچ‌ها و روترهایی است که به عنوان بستر فیزیکی برای ACI عمل می‌کنند. این دستگاه‌ها در ارتباط با APIC هستند و دستورات و قوانین مربوط به شبکه را از APIC دریافت می‌کنند.

  مفاهیم Cisco ACI
 • Policy Model
 • در ACI، قوانین و تنظیمات شبکه به صورت Model-Based است. این به معنای این است که تمامی قوانین بر اساس Policy Model تعریف شده که توسط APIC مدیریت می‌شود. این رویکرد امکان اعمال Policy یکپارچه و مدیریت مرکزی شبکه را فراهم می‌کند.

  مفاهیم Cisco ACI
 • Tenant
 • به معنای یک مالکیت یا یک بخش منطقی در ACI است که شامل Application Profiles ،EPG ها و دستگاه‌ها است. هر Tenant می تواند به صورت جداگانه مدیریت ‌شود و امکان اعمال قوانین و سیاست‌های مخصوص به خود را دارد. با استفاده از قابلیت Tenant امکان تخصیص هر بخش به یک مشتری خاص با منابع سخت افزاری و امکانات مدیریتی مجزا داده می شود.

 • Application Network Profiles
 • این بخش از ACI در جهت پیاده سازی ایده برنامه محور یا سرویس محور می باشد. در واقع در این بخش تعریف، دسته بندی و ارتباط بین سرویس ها انجام می شود. به عنوان مثال جهت پیاده سازی سرویس وب نیاز به سرویس App و سرویس دیتابیس می باشد. که می توان هر کدام از این سرویس ها را در یک گروه جداگانه (EPG) قرار داد و ارتباط بین این گروه ها را با استفاده از Policy یا Contract مشخص نمود.

  مفاهیم Cisco ACI
 • Endpoint Groups (EPGs)
 • گروه های منطقی هستند که سرویس‌ها را بر اساس نوع کاربری آن ها طبقه بندی می کنند و ارتباط با دستگاه‌های Endpoint را در بر می‌گیرند. هر EPG شامل گروهی از دستگاه‌ها و سرویس هایی می شود که باید به یکدیگر دسترسی داشته باشند و از منظر شبکه با هم ارتباط برقرار کنند. EPG های متفاوت می توانند در صورت نیاز با یکدیگر در ارتباط باشند.

  مفاهیم Cisco ACI
بازگشت