Cisco Headset

تصویر زیر نمونه هایی از هدست های شرکت سیسکو می باشد:

Cisco IPPhone 8800

همچنین مقایسه قابلیت های مختلف در جدول زیر مشخص شده است:

Cisco Headset
بازگشت