نحوه اتصال VIC ، IFM و FI

در شکل زیر ارتباطات ماژول IFM و FI و همچنین تعداد و نحوه ارتباط داخلی هر Node پردازشی تا ماژول IFM نیز قابل مشاهده می باشد.

به عنوان مثال لینک هایی قرمز رنگ در شکل زیر تعداد و سرعت ارتباط از IFM تا Node Server را نمایش می دهد که هر IFM 100G می تواند 2 لینک 100G یا 8 لینک 32G را برای هر سرور فراهم می کند.

نحوه اتصال VIC ، IFM و FI

در حالتی که از IFM 25G استفاده شود می توان 8 ارتباط 25G را به هر سرور اختصاص دهد.

نحوه اتصال VIC ، IFM و FI
بازگشت