معرفی IFM (Intelligent Fabric Module)

ماژول های IFM نسخه باز طراحی شده IOM ها در سری B هستند و قابلیت کاربردی Fabric Extender خود را حفظ کرده اند. این ماژول وظیفه تامین پهنای باند Ethernet ،FC و MGMT را بر عهده دارد. در حال حاضر 2 مدل از IFM ها معرفی شده اند. به دلیل طراحی ماژولار و آینده نگرانه می توانیم از تمامی نود ها ارتباط مستقیم با IFM داشته باشیم و این با حذف Midplane در ساختار UCS-X میسر شده است.

 معرفی IFM (Intelligent Fabric Module)
بازگشت