اتصال Node با Fabric Module

با توجه به حذف اتصالات اضافی در شاسی امکان ارتقاء و دستیابی به سرعت های بالاتر تنها با جایگزین کردن IFM و VIC در آینده به راحتی انجام می شود.

اتصال Node با Fabric Module

در شکل زیر نحوه اتصال مستقیم node و X-Fabric را می بینیم که هر کدام به صورت Redundant Dual در نظر گرفته شده است.


اتصال Node با Fabric Module
بازگشت